Att göra en budget för ditt företag

När du ska starta företag är det mycket viktigt att du planerar företagets framtid i ekonomiska termer. Budgeten är företagets verksamhet planerad i siffror. Den används både för att ge en indikation på att ditt företag kommer att gå runt ekonomiskt och sedan för uppföljning av verksamheten så att åtgärder snabbt kan sättas in om de ekonomiska målen inte följs. Skulle utfallet bli bättre än budgeterat gäller det att analysera detta och om möjligt förstärka trenden ytterligare. Den ekonomiska planeringen består vanligen av att göra tre budgetar:

Resultatbudget

Resultatbudgeten visar företagets resultat (vinst) på längre sikt. Svårigheten ligger i att bedöma intäkterna. Genom att använda dig av den information som du har skaffat om t ex kunder och konkurrenter under arbetet med affärsplanen kan du lättare bedöma nivån på intäkter. Tänk på att inte överskatta intäkterna och/eller underskatta kostnaderna, utan försök vara så realistisk som du kan – det vinner du på i längden.

Resultatbudget beräknas exklusive moms eftersom momsen inte påverkar resultatet. 

Likviditetsbudget

Likviditetsbudgeten visar kassaflödet (företagets inbetalningar och utbetalningar) månad för månad. Den visar hur likvid ditt företag är varje månad och därigenom kan du bedöma om pengarna räcker.

Likviditetsbudget beräknas inklusive moms.

Startbudget

Startbudgeten är ett hjälpmedel för dig att bedöma hur stort startkapital som behövs. Här specificeras de investeringar som måste göras samt kostnader av engångskaraktär som kommer att krävas.

Tidsbudget

Om du har ett tjänsteföretag där du egentligen säljer din tid, t ex som konsult eller hantverkare kan det vara bra att även göra en tidsbudget. 

 

 

Att göra en tidsbudget

 

Vinsten i ditt företag beror på en kombination av timpriset och antal timmar som man säljer. Antalet säljtimmar är i sin tur begränsat av hur effektiv man är i sitt arbete samt antalet medarbetare ett företag har. Den normala arbetstiden om du jobbar heltid, d v s 40 timmar i veckan är ungefär 1 800. Som företagare är det inte ovanligt att man arbetar mer än så, men man måste även ta hänsyn till att det försvinner en del timmar som man kan debitera för, bl a till administration, införsäljning, utbildning, kontakter med banker, revisorer, leverantörer etc, samt sjukdom. När man har räknat bort dessa timmar blir man kvar med de timmar som man kan debitera kunderna. Om man t ex räknar med att man kan debitera 1 000 timmar per år så kan man lättare skapa sig en uppfattning om vilken prisnivå man måste ligga på. Detta genom att dela de kostnader man har i företaget med 1000 timmar och sedan lägga på den marginal som man vill ha. Kom även ihåg att även räkna in kostnaden för momsen.

Budgetmall

Att göra en budget är viktigt inför en företagsstart. I vårt blankettarkiv hittar du en budgetmall som ger dig stöd när du ska skapa de olika budgetarna: Budgetmall, en första skiss.

Tveka inte att kontakta någon av våra affärsutvecklingskonsulter för att boka in ett möte.  Vi hjälper dig att jobba fram en budget för ditt företag »